Svenska finansiärer: Stöd till förfogande!

This information in English.

Är du intresserad av att söka projekt- eller programanslag från någon av Wallenbergstiftelserna? Vill du nominera till något av excellensprogrammen för yngre forskare, som Pro Futura Scientia, Wallenberg Academy Fellows eller Göran Gustafssonprisen? Eller är du ute efter att bjuda in en framstående gästforskare via till exempel H.M. Konungens professur i miljövetenskap?

Om svaret är ja så har du kommit till rätt ställe. Vi hjälper dig reda ut vad som krävs när finansiären skriver att rektor måste godkänna ansökan eller universitetet föreslår kandidater (eller liknande!).

Under rubriken Stöd för centralt hanterade ansökningar nedan hittar du en lista över de utlysningar som vi hanterar återkommande varje år. Observera dock att andra utlysningar (t. ex. engångsutlysningar) än de som listas kan komma att kräva central hantering: läs alltid utlysningstexten noga för att bedöma om din ansökan behöver central inblandning/behöver åtföljas av rektors stödjebrev. Om du är osäker – kontakta oss!

Vad vi gör

Arbetsgruppen för Svenska finansiärer vid Forskningsservice stöttar både forskare och olika ledningsnivåer kring ansökningar som kräver central hantering. I de flesta fall översätts detta till:
1) en prioritering/nominering av projekt/forskare på fakultetsnivå, följt av 2) ett beslut av den universitetsövergripande Forskningsnämnden angående vem/vilka som får lov att skicka in en ansökan till aktuell finansiär, och därefter 3) ett stödjebrev från rektor gällande ansökan

(Majoriteten av utlysningar från finansiärer i Sverige behöver ej en sådan hantering, vilket betyder att forskarna själva är ansvariga för att förbereda och skicka in sådana ansökningar.)

Kriterier för central hantering:

 • Finansiären kräver att lärosätet utser en specifik kontaktperson som ansvarar för all kommunikation mellan lärosäte/sökande forskare och finansiär.

 • Finansiären kräver att en lärosätesintern prioriterings- eller nomineringsprocess föregår ansökan.

 • Finansiären kräver att lärosätets rektor ansvarar för att utse sökanden.

Hanteringsordning 

Inför de allra flesta utlysningar som vi hanterar, så distribuerar vi en hanteringsordning till fakulteterna för vidare spridning. Här specificeras förutsättningarna för utlysningen samt för Lunds universitets interna prioriterings- eller nomineringsprocess, vilken föregår finansiärens deadline. Hanteringsordningar för utlysningar från Wallenbergstiftelserna publiceras också på Medarbetarwebben. 

Normalt distribueras hanteringsordningar 3-6 månader innan finansiärens deadline; exakt när är beroende av hur stor arbetsinsats som ryms inom den interna processen.

Prioritering av den universitetsövergripande Forskningsnämnden

När utlysningar som anses vara av speciellt strategiskt intresse skall hanteras, så sammankallas inom den interna processen ett arbetsgruppsmöte med representanter från den universitetsövergripande Forskningsnämnden (länk till medarbetarwebben). Gruppen lämnar rekommendationer till Vicerektor för forskning och resten av Forskningsnämnden angående vilka projekt/forskningsledare som skall prioriteras/nomineras från Lunds universitet att skicka in en ansökan till aktuell finansiär.

För utlysningar där det krävs ett fakultetsgemensamt beslut om vilka forskare som skall prioriteras/nomineras, så tas det slutgiltiga beslutet av den universitetsgemensamma Forskningsnämnden, eller av enbart Vicerektor för forskning.

Tillgängligt stöd för forskare – centralt hanterade ansökningar

Det stöd vi lämnar till forskare varierar mellan olika utlysningar – från ingående strategiskt stöd avseende ansökans utformning samt budget, till rent administrativt stöd.

Wallenbergstiftelserna

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW)

KAW projektutlysning (Forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential): Hanteringsordning distribueras maj/juni. Finansiärens deadline är 1 februari året efter. Stöd inkluderar

 • Informationsmöte för forskare som är intresserade av utlysningen (anordnas i samband med att hanteringsordningen distribueras)

 • Individuella möten med prioriterade huvudsökanden, om ansökningsstrategi och budget

 • Administrativt stöd (t ex kring rektors stödjebrev)

 • Slutgiltig kvalitetskontroll av ansökan

Wallenberg Academy Fellows (WAF): Utlyses vartannat år. Hanteringsordning distribueras maj/juni. Finansiärens deadline är 15 februari året efter. Stöd inkluderar

 • Kick off – informationsmöte för LUs nominerade forskare

 • Workshop inkl. feedback på ansökan från seniorforskare

 • Administrativt stöd (t ex kring rektors stödjebrev)

 • Slutgiltig kvalitetskontroll av ansökan

 • Intervjuträning för de forskare som blir inbjudna till slutintervju

Wallenberg Academy Fellows förlängningsbidrag: För forskare som innehar WAF-anslag och önskar ansöka om förlängning. Hanteringsordning distribueras direkt till de forskare och fakulteter som berörs.

 • Administrativt stöd (t ex kring rektors stödjebrev)

 • Slutgiltig kvalitetskontroll av ansökan

 • Intervjuträning för de forskare som blir inbjudna till slutintervju

Wallenberg Scholars: Utlyses vart femte år.

 • Administrativt stöd (t ex kring rektors stödjebrev)

 • Slutgiltig kvalitetskontroll av ansökan

Matematikprogrammet: Utlyses årligen. Hanteringsordning distribueras direkt till Matematikcentrum i augusti/september.

 • Administrativt stöd (t ex kring rektors stödjebrev)

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW) och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW)

 MMW och MAW projektutlysning

Hanteringsordning distribueras i september. Finansiärernas deadline är 1 april året efter. Stöd inkluderar

 • Informationsmöte för forskare som är intresserade av utlysningen (anordnas i samband med att hanteringsordningen distribueras)

 • Individuella möten med prioriterade huvudsökanden, om ansökningsstrategi och budget

 • Administrativt stöd (t ex kring rektors stödjebrev)

 • Slutgiltig kvalitetskontroll av ansökan

MAW Program för konstvetenskap och arkeologi

Hanteringsordning distribueras direkt till HT-fakulteterna i mars. Finansiärens deadline 1 juni samma år. Stöd inkluderar

 • Administrativt stöd (t ex kring rektors stödjebrev)

 • Slutgiltig kvalitetskontroll av ansökan

Berit Wallenbergs Stiftelse (BWS)

Vetenskapliga projekt av större storlek

Hanteringsordning distribueras direkt till HT-fakulteterna i mars. Finansiärens deadline 1 juni samma år. Stöd inkluderar

 • Administrativt stöd (t ex kring rektors stödjebrev)

 • Slutgiltig kvalitetskontroll av ansökan

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) – Pro Futura Scientia

Hanteringsordning distribueras september/oktober. Finansiärens deadline c. 13 december samma år. Administrativt stöd (t ex kring rektors stödjebrev) lämnas.

Kungliga Vetenskapsakademin (KVA) – Göran Gustafssonprisen

Hanteringsordning distribueras i mars. Administrativt stöd (t ex kring rektors stödjebrev) lämnas.

Kungliga Vetenskapsakademin (KVA) – Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap

Hanteringsordning distribueras i februari/mars. Administrativt stöd (t ex kring rektors stödjebrev) lämnas.

Stiftelsen ÅForsk – Kunskapspriset

Hanteringsordning distribueras i januari. Administrativt stöd (t ex kring rektors stödjebrev) lämnas.